Partnerid

MITRA FRANCE

 1. Edendada kultuuridevahelist mõistmist ja reageerimist sotsiaalsele, etnilisele, keelelisele ja kultuurilisele mitmekesisusele mitteformaalsete hariduslike meetodite abil. MITRA missiooniks on tõsta inimeste teadlikkust oma rollist ühiskonnas ja õpetada neile oskusi, mis aitaksid neil positiivsel ja konstruktiivsel viisil tegutseda. Organisatsiooni eesmärgiks on arendada uuenduslikke hariduslikke lähenemisviise, mis käsitleksid kaasava hariduse mitmekesisust.
 2. Populariseerida kunstioskusi, pakkudes regulaarseid kursuseid erinevas vanuses inimestele. MITRA eesmärk on aidata inimestel mõista kunsti ja loovuse rolli ühiskonnas ning arendada olulisi eneseväljendusoskusi. Organisatsioon soovib edendada info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) kasutuselevõttu õpetamisel ja õppimisel ning kasutada IKT-d käsitöö ja kunsti edendamiseks.
 3. Edendada visuaalkunsti ja suurendada digitaalse kompetentsi taset vähemate võimalustega inimeste seas: töötute, noorte, 50-aastaste ja vanemate inimeste, naiste, etniliste ja rahvusvähemuste, sisserändajate, pagulaste, madala haridustasemega ning erialata inimeste ja ka laiema üldsuse hulgas. MITRA eesmärk on edendada kunstilist loovust ja uuenduslikkust, sealhulgas ettevõtlust ja paremat tööalast konkurentsivõimet Euroopa tööturul ja mujal.
 4. Edendada võrdsust, sotsiaalset ühtekuuluvust vabatahtliku tegevuse kaudu ja võimaldada erinevas vanuses inimestel täiel määral osaleda Euroopa projektides.
 5. Toetada täiskasvanuharidust ja kutseõpet, pakkudes elukestva õppe projekte ning korraldades vähemate võimalustega inimestele kohandatud õppimisvõimalusi eesmärgiga motiveerida neid õppima, looma uusi ettevõtteid ning muuta nad aktiivseteks ja sotsiaalselt kaasatuteks.

Eesti People to People

Eesti People to People on valitsusväline organisatsioon, mis registreeriti Eestis 1997. aastal ja mis tegutseb 1993. aastast alates organisatsiooni People to People International haruna. People to People’i eesmärk on edendada rahvusvahelist mõistmist ja sõprust haridus-, kultuuri- ja humanitaartegevuste kaudu, mis hõlmab ideede ja kogemuste vahetamist otse eri riikide rahvaste ja erinevate kultuuride vahel.

Eesti People to People töös osaleb praegu 3 juhatuse liiget ja enam kui 100 vabatahtlikku. Nende hulgas on palju inimesi vanuses 50+ ja ka vähemate võimalustega inimesi – rahvusvähemuste esindajad, töötud, mittetöötavad ja mitteõppivad noored, mahajäänud linna- ja maapiirkondadest ning saartelt pärit inimesed jne.

Eesti People to People’il on kogemusi kohalike koolituskursuste korraldamisel 5–35-liikmelistele gruppidele ning suurte rahvusvaheliste seminaride ja konverentside korraldamisel. Eesti People to People omab Grundtvigi partnerlusprojektis „Euroopa vajab aktiivseid seeniore“, Grundtvigi seenioride projektis, samuti Leonardo da Vinci partnerlusprogrammis, EuropeAidis, EL humanitaarabi vabatahtlike algatuses, Nordplusis, NORDENis ja Erasmus+ KA1, KA2 ja KA3 projektides osalemise kogemusi.

Organisatsiooni töötajate peamised teemad koolitajatena on meediapädevus, kodanikuaktiivsus, globaalne haridus, kaasatus, sooline võrdõiguslikkus, Euroopa kodanikuaktiivsus ja Euroopa väärtused.

Eesti People to People’i töötajate ja vabatahtlikena tegutsevad kutselised ajakirjanikud, haridustöötajad ja koolitajad.


Danmar Computers

Danmar Computers LLC on eraettevõte, mis tegutseb infotehnoloogia valdkonnas ja pakub selles valdkonnas kutseõpet. Danmaril on laialdased kogemused kaasaegsete hariduslikel eesmärkidel kasutatavate veebi- ja mobiilirakenduste väljatöötamisel. Danmaril on ka pikaajaline kogemus selliste Euroopa projektide elluviimisel, mille raames ettevõtte teadus- ja arendustegevuse töötajad viivad läbi uuringuid ja valmistavad ette koolitusi, mis on kohandatud erinevate õppijate vajadustele. 15 aasta jooksul on Danmar edukalt ellu viinud üle 50 projekti Grundtvigi, Leonardo da Vinci, Progressi ja hiljuti Erasmus+ raames.

Paljudes neist projektidest vastutas Danmar levitamisstrateegiate väljatöötamise ja koordineerimise eest. Danmar Computers on Euroopa projektide haldamise veebisüsteemi AdminProject arendaja ja pakkuja. Ettevõtte kogu tegevus põhineb laial ja väljakujunenud koostöövõrgustikul nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Riiklikesse võrgustikesse kuuluvad koolitus- ja nõustamisasutused, ülikoolid, koolid, valitsusvälised organisatsioonid ja erasektori ettevõtted. Rahvusvaheline võrgustik hõlmab erineva profiiliga partnereid igast Euroopa Liidu riigist. Danmar Computersi missiooniks on elukestva hariduse edendamine ja moodsa tehnoloogia abil kõigile võrdse juurdepääsu tagamine haridusele.


CESIE

CESIE on mittetulunduslik, apoliitiline ja valitsusväline organisatsioon, mis asub Palermos (Itaalia) ja asutati 2001. aastal.

CESIE on pühendunud kultuurilise, sotsiaalse, haridusliku ja majandusliku arengu edendamisele kohalikul, riiklikul, Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil. CESIE aitab kaasa majanduskasvule ja arengule inimeste, kodanikuühiskonna ja institutsioonide aktiivse osalemise kaudu, väärtustades alati mitmekesisust.

Danilo Dolci tööst inspireerituna keskendume oma töös sotsiaalsete vajaduste ja väljakutsete uurimisele ning uuenduslike õppemeetodite kasutamisele. Sel viisil seob CESIE aktiivselt teadusuuringuid tegevusega formaalse ja mitteformaalse õppe metoodikate abil.

Organisatsioon jaguneb struktuuriliselt 6 teemaüksuseks, mis töötavad koostöös ja juhivad oma spetsiifiliste valdkondade tegevusi: kõrgharidus ja teadus; õigused ja õigusemõistmine; täiskasvanud; ränne; kool; noored. Üksusi toetavad 3 geograafilist osakonda (kohalik, Euroopa ja rahvusvaheline) ja 4 valdkonnaülest kontorit (nähtavus ja kommunikatsioon, võrgustikes osalemine, personalivaldkond, finantsid).

Lisaks saab CESIE ära kasutada laia partnerite võrgustikku, kuhu kuulub enam kui 3000 kodanikuühiskonna organisatsiooni, ülikooli, kooli, teaduskeskust, riigiasutust ja eraõiguslikku organisatsiooni, noortekeskust, ettevõtet ja ettevõtjat kogu maailmas.

CESIE töötajaskond koosneb 60-st inimesest, kes esindavad laia valikut kvalifikatsioone, oskusi ja kutseprofiile ning keda ühendab sügav usk ideedesse, mis on meie tegevuse aluseks. Meeskond on rahvusvahelise iseloomuga ja sellesse kuuluvad mitte ainult itaallased, vaid ka inimesed Suurbritanniast, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Hispaaniast, Serbiast, Leedust jne. Seetõttu peetakse CESIE-d väga konkreetseks ja positiivseks näiteks Euroopa väärtustest.

Samal ajal toetub CESIE umbes 150 väliseksperdile, kes teevad konkreetsetes tegevustes koostööd meie kontorites, millest kolm asuvad Sitsiilias ja kolm välismaal. Sama oluline on panus, mille annavad umbes 100 meie organisatsioonis tegutsevat praktikanti ja praktikaga seotud vabatahtlikku aastas.


Centre for Education

Centre for Education (Hariduskeskus) loodi 2012. aastal ja see on Hispaanias, Mallorca saarel Marina Cala D’oris tegutsev mittetulundusühing.
Selle meeskond töötab järgmiste eesmärkide nimel:

 • kõigi vanuserühmade koolituse ja hariduse pakkumine, edendamine ja uurimistöö;
 • haridus- ja koolitusvõimaluste parandamine nii sisult kui ka meetoditelt;
 • hariduse ja koolituse kättesaadavuse suurendamine;
 • suurema huvi tekitamine hariduse ja koolituse vastu ja edu saavutamine.

Keskuse töös osalevad õpilased, kelle sotsiaalne taust on väga erinev ja kes on pärit paljudest erinevatest EL riikidest.
Keskus teeb tihedat koostööd nii valitsusväliste organisatsioonide kui ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtetega (VKE) merenduse, spordi ja turismi valdkonnas kohalikul tasandil Hispaanias, aga ka Saksamaal ja Suurbritannias. Koos Saksamaa ja Suurbritanniaga korraldatakse nende organisatsioonide vahel regulaarselt noorte täiskasvanute liikuvus- ja vahetusprogramme.
Lisaks töötab keskus tihedas koostöös kohalike omavalitsustega, kes toetavad nende tööd, eriti noorte koolitust ja meie piirkonna turismitööstust toetavaid tegevusi.
Keskuse töötajatel on ka kogemusi ELi rahastatavate projektide kirjutamisel ja juhtimisel.
Centre for Education pakub ka spetsiaalselt loodud koolituskursusi ebasoodsas olukorras olevatele noorte või vanemaealistele täiskasvanute rühmadele, kus õpetatakse järgmisi põhioskusi ja võtmepädevusi:

 • arvuti kasutamise alused;
 • internet ja e-posti kontod;
 • tööhõivealase nõustamise protsess;
 • uute tehnikate õppima õppimine;
 • kuidas esitleda oma oskusi ja
 • keelekoolitused veebis.

Neid kursuseid korraldatakse koostöös samu seisukohti jagavate organisatsioonidega, kes tegelevad samuti noorte ja vanemaealiste täiskasvanute koolitamisega, et neid uuesti ühiskonnaellu kaasata.


University of Thessaly

Ühena Thessaly Ülikooli kesksetest asutustest toetab Thessaly Ülikooli elukestva õppe keskus (Lifelong Learning Center of University of Thessaly – LLC) kõiki peamisi protsesse ülikoolis ning pakub põhilisi ja individuaalselt kohandatud teenuseid kõigile ülikooli institutsionaalsetele organitele, et süstematiseerida ja ühtlustada detsentraliseeritud koolitust erinevates valdkondades. Esmajoones korraldab keskus kõigi selle ala praktikantide koolitusi. Nad viivad läbi põhikoolitusi ja kogu koolitusperioodi vältel pakuvad praktikakohti, kursusi, valdkonnapõhiseid kursusi ja tuge, valmistamaks õpilasi ette „sujuvaks“ üleminekuks ärimaailma.
Lisaks on elukestva õppe keskus seotud jätkuva kutseõppe korraldamise, koordineerimise ja pakkumisega, samuti lõpetajate tõhusa tööturule siirdumise juhtimisega. Olles seotud tööturu, töökohtade saadavuse, noorte ettevõtluse ja üliõpilaste liikuvuse probleemidega, on asutuse üks peamisi eesmärke saada püsivaks lüliks ülikooli ja äriringkondade vahel, pakkudes koolitusteenuseid, mis on seotud kõigi teadmisvaldkondadega, mida Thessaly Ülikool pakub. Riikliku kvalifikatsiooni ja kutsenõustamise sertifitseerimise organisatsiooni (EOPPEP) poolt sertifitseeritud LLC pakub ka e-õppe platvormi, mille eesmärk on täiustada õppeprotsessi, pakkudes samas dünaamilist interaktiivset keskkonda. Tegevuste ja eesmärkide täitmise osana viib LLC omal algatusel ellu mitmesuguseid projekte, mille peamine eesmärk on tugevdada uute instrumentide ja uuenduslike lahenduste väljatöötamist, mis on seotud organisatsiooni üldiste eesmärkidega.

Comments are closed.