Εταίροι

MITRA FRANCE

 1. Ενθάρρυνση της διαπολιτισμικής κατανόησης και της ανταπόκρισης στην κοινωνική, εθνοτική, γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία μέσω μη τυπικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. Η αποστολή του οργανισμού MITRΑ είναι να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες ως προς τον ενεργό τους ρόλο στη κοινωνία και να τους ενσταλάξει ικανότητες για να ενεργούν με θετικό και εποικοδομητικό τρόπο. Ο οργανισμός στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων που ενθαρρύνουν την ποικιλομορφία και την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς.
 2. Ενθάρρυνση των εικαστικών δεξιοτήτων παρέχοντας τακτική εκπαίδευση. Ο στόχος του οργανισμού MITRA είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν τον ρόλο της τέχνης και της δημιουργικότητας στην κοινωνία, καθώς και τις βασικές δεξιότητες της αυτο-έκφρασης. Ο οργανισμός φιλοδοξεί να ενισχύσει την αφομοίωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδασκαλία και μάθηση και τη χρήση ΤΠΕ για την προώθηση της τέχνης.
 3. Προώθηση εικαστικών τεχνών και αύξηση του επιπέδου των ψηφιακών ικανοτήτων σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες: άνεργοι, νέοι, άτομα ηλικίας 50+, γυναίκες, εθνικές μειονότητες, μετανάστες, πρόσφυγες, άτομα με χαμηλή μόρφωση, αλλά και το ευρύ κοινό. Ο στόχος του οργανισμού MITRA είναι να ενισχύσει την καλλιτεχνική δημιουργικότητα και την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας και της μεγαλύτερης απασχολησιμότητας στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και πέρα ​​από αυτήν.
 4. Προώθηση της ισότητας, της κοινωνικής συνοχής μέσω του εθελοντισμού. Στόχος του οργανισμού MITRA είναι να επιτρέψει σε ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών την πλήρη συμμετοχή τους στα Ευρωπαϊκά προγράμματα.
 5. Υποστήριξη της εκπαίδευσης ενηλίκων και της επαγγελματικής τους κατάρτισης με την παροχή σχεδίων διά βίου μάθησης και την οργάνωση προσαρμοσμένων ευκαιριών μάθησης για άτομα με λιγότερες ευκαιρίες με στόχο να τους παρακινήσει να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις και να τους κάνουν κοινωνικά ενεργούς.

Eesti People to People

Ο οργανισμός Eesti People to People είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός εγγεγραμμένος στην Εσθονία το 1997 και με δραστηριότητες από το 1993 ως μέρος της Διεθνούς People to People. Ο οργανισμός έχει ως στόχο την ενίσχυση της διεθνούς κατανόησης και φιλίας μέσω εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών μεταξύ των λαών διαφορετικών χωρών και διαφορετικών πολιτισμών.

Ο οργανισμός Eesti People to People έχει αυτή τη στιγμή 3 μέλη διοικητικού συμβουλίου και περισσότερους από 100 εθελοντές. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι ηλικίας 50+ και άτομα με λιγότερες ευκαιρίες – εθνικές μειονότητες, άνεργοι, νέοι, άνθρωποι από αστικές, αγροτικές περιοχές, από νησιά κ.λπ.

Ο Eesti People to People έχει εμπειρία στη διοργάνωση τοπικών εκπαιδευτικών μαθημάτων για ομάδες 5-35 ατόμων όπως επίσης και σε μεγάλα διεθνή σεμινάρια και συνέδρια. Ο Eesti People to People έχει εμπειρία στο πρόγραμμα Grundtvig Partnership, στο πρόγραμμα Grundtvig Seniors, στο πρόγραμμα Grundtvig Seniors, καθώς και στο πρόγραμμα Leonardo da Vinci Partnership, EuropeAid, Εθελοντές ΕΕ, Nordplus, NORDEN και Erasmus + KA1, KA2 και KA3.

Τα κύρια θέματα των μελών του προσωπικού της ΜΚΟ ως εκπαιδευτές είναι η παιδεία στα μέσα επικοινωνίας, η ενεργός συμμετοχή των πολιτών, η παγκόσμια εκπαίδευση, η ένταξη, η ισότητα των φύλων, η ευρωπαϊκή ιθαγένεια και οι ευρωπαϊκές αξίες.

Υπάρχουν επαγγελματίες δημοσιογράφοι, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές μεταξύ των προσώπων και των εθελοντών που είναι υπάλληλοι του Eesti People to People.


Danmar Computers

Η Danmar Computers LLC είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της Πληροφορικής και παρέχει επαγγελματική κατάρτιση. H Danmar έχει μια εκτενή εμπειρία στην ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών Ιστού και κινητών που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. H Danmar έχει επίσης μακρόχρονη εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων στα οποία το προσωπικό της εταιρείας R&D διεξάγει έρευνα και προετοιμάζει εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των διαφόρων εκπαιδευομένων. Τα τελευταία 15 χρόνια, η Danmar έχει υλοποιήσει επιτυχώς πάνω από 50 έργα στο πλαίσιο των προγραμμάτων Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress και πρόσφατα Erasmus +.

Σε πολλά από αυτά τα έργα, η Danmar ήταν υπεύθυνη για το σχεδιασμό και τον συντονισμό των στρατηγικών διάδοσης. Η Danmar Computers είναι ο προγραμματιστής και προμηθευτής του διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης των ευρωπαϊκών έργων AdminProject. Όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας βασίζονται σε ένα ευρύ και καθιερωμένο δίκτυο συνεργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τα εθνικά δίκτυα περιλαμβάνουν ιδρύματα κατάρτισης και παροχής συμβουλών, πανεπιστήμια, σχολεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Το διεθνές δίκτυο περιλαμβάνει εταίρους διαφόρων προφίλ που προέρχονται από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποστολή της Danmar Computers είναι η προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης και η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.


CESIE

Η CESIE είναι ένας μη κερδοσκοπικός, απολιτικός και μη κυβερνητικός οργανισμός που εδρεύει στο Παλέρμο (Ιταλία) και ιδρύθηκε το 2001.

Η CESIE δεσμεύεται να προωθήσει την πολιτιστική, κοινωνική, εκπαιδευτική και οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η CESIE συμβάλλει στην ανάπτυξη μέσω της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών και των θεσμών, εκτιμώντας πάντα την ποικιλομορφία.

Εμπνευσμένη από τη δουλειά του Danilo Dolci, εστιάζει το έργο της στην έρευνα των κοινωνικών αναγκών και προκλήσεων και στη χρήση καινοτόμων μεθόδων μάθησης. Με τον τρόπο αυτό, η CESIE συνδέει ενεργά την έρευνα με τη δράση μέσω της χρήσης μεθοδολογιών τυπικής και μη τυπικής μάθησης.

Η οργανωτική διάρθρωση χωρίζεται σε 6 θεματικές μονάδες που συνεργάζονται και διαχειρίζονται δραστηριότητες στους τομείς: τριτοβάθμια εκπαίδευση και έρευνα, Δικαιώματα και δικαιοσύνη · Ενηλίκων, Μετανάστευση; Σχολείο; Νεολαία. Οι μονάδες υποστηρίζονται από 3 γεωγραφικά τμήματα (Τοπικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή) και 4 εγκάρσια γραφεία (Ορατότητα και Επικοινωνία, Δικτύωση, Εργατικό Δυναμικό, Οικονομικά).

Επιπλέον, η CESIE επωφελείται από ένα ευρύ δίκτυο εταίρων με περισσότερες από 3000 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, πανεπιστήμια, σχολεία, ερευνητικά κέντρα, δημόσιες αρχές και ιδιωτικές οντότητες, κέντρα νεότητας, επιχειρήσεις και επιχειρηματίες ανά το κόσμο.

Το προσωπικό της CESIE απαρτίζεται από 60 άτομα με ευρύ φάσμα προσόντων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προφίλ, ενωμένοι με μια βαθιά ανταλλαγή ιδεωδών που κατευθύνουν τις δραστηριότητές της. Η ομάδα έχει διεθνή χαρακτήρα που αποτελείται όχι μόνο από Ιταλούς, αλλά και από ανθρώπους από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Σερβία, τη Λιθουανία κλπ. Η CESIE θεωρείται συνεπώς ένα πολύ συγκεκριμένο και θετικό παράδειγμα ευρωπαϊκών αξιών.

Ταυτόχρονα, η CESIE βασίζεται σε περίπου 150 εξωτερικούς εμπειρογνώμονες που συνεργάζονται για συγκεκριμένες δραστηριότητες στα γραφεία της: τρεις στη Σικελία και τρεις στο εξωτερικό. Εξίσου σημαντική είναι και η συμβολή των 100 περίπου φοιτητών και εθελοντών που κάνουν την πρακτική τους άσκηση στον οργανισμό ανά έτος.


Centre for Education

Το Center for Education ιδρύθηκε το 2012 και είναι ένας Οργανισμός Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που εδρεύει στη Marina Cala D’or, στη Μαγιόρκα της Ισπανίας.

Η ομάδα του εργάζεται ως προς:

 • Τη προώθηση, την έρευνα και τη παροχή κατάρτισης και εκπαίδευσης όλων των ηλικιακών ομάδων,
 • Τη βελτίωση των ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης τόσο σε περιεχόμενο όσο και σε μεθοδολογία
 • Τη αύξηση της διαθεσιμότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης,
 • Την επίτευξη του μεγαλύτερου ενδιαφέροντος για την επιτυχία στην εκπαίδευση και τη κατάρτιση.

Στο Center of Education παρακολουθούν φοιτητές από διάφορες κοινωνικές ομάδες και προέρχονται από πολλές διαφορετικές χώρες της ΕΕ.

Το Κέντρο συνεργάζεται στενά τόσο με τις ΜΚΟ όσο και με τις ΜΜΕ στους θαλάσσιους, αθλητικούς και τουριστικούς τομείς σε τοπικό επίπεδο στην Ισπανία, καθώς και στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Με τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο εκτελεί τακτικά προγράμματα ανταλλαγής κινητικότητας για νέους ενήλικες μεταξύ αυτών των οργανώσεων.

Το Κέντρο εργάζεται επίσης σε στενή επαφή με τις τοπικές αρχές, οι οποίες υποστηρίζουν το έργο του, ειδικά την εκπαίδευση για τη νεολαία και τις δραστηριότητες υποστήριξης του τουριστικού κλάδου στην περιοχή.

Το προσωπικό του Κέντρου έχει επίσης εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Το Center of Education παρέχει επίσης ειδικά σχεδιασμένα μαθήματα κατάρτισης σε μειονεκτούσες ομάδες νέων ή μεγαλύτερων ενηλίκων, όπου διδάσκονται οι ακόλουθες βασικές δεξιότητες και ικανότητες:

 • Βασικά στοιχεία υπολογιστών,
 • Διαδικτυακοί λογαριασμοί και διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Συμβουλευτική και επαγγελματική κατάρτιση
 • Μάθηση νέων καινοτόμων τεχνικών
 • Παρουσίαση των προσωπικών δεξιοτήτων
 • Διαδικτυακά μαθήματα γλωσσικής κατάρτισης

Τα μαθήματα αυτά διεξάγονται σε συνεργασία με παρόμοιες οργανώσεις που εργάζονται επίσης στον τομέα της κατάρτισης νέων και ηλικιωμένων ενηλίκων προκειμένου να αναλάβουν εκ νέου δράση.


University of Thessaly

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με 18 Τμήματα και ποικίλα Ερευνητικά Κέντρα, είναι ένα Πανεπιστήμιο με εξέχουσα θέση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ιδρύθηκε το 1984 ως Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και έχει διοικητικό και ακαδημαϊκό κέντρο στην πόλη του Βόλου. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επεκτείνεται σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας με ακαδημαϊκά τμήματα στο Βόλο, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και τη Λαμία, προσφέροντας εκπαιδευτικές υπηρεσίες για περισσότερους από 12.000 φοιτητές.

Comments are closed.