Ενότητα 5: Γνώση σχετικά με την επικύρωση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων

Ο σκοπος

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρέχει καλύτερη γνώση του ευρωπαϊκού πλαισίου αναγνώρισης και επικύρωσης των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω μη-τυπικών και άτυπων μαθησιακών προσεγγίσεων. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν τι έχουν μάθει και πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στην καθημερινή τους ζωή και στην περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση.

Η ενότητα αυτή είναι πρώτα απ’ όλα για εκπαιδευτές/δασκάλους που εργάζονται με ενήλικες εκπαιδευομένους και ιδιαίτερα με ηλικιωμένους πολίτες σε μικρές ή μεγάλες ομάδες. Οι εργασιακές συνεδρίες μπορούν να συγκροτηθούν σε αίθουσες διδασκαλίας ή σε άτυπες και φιλικές για τους μαθητές τοποθεσίες, έτσι ώστε οι ηλικιωμένοι να νιώσουν πιο άνετα. Οι παρουσιάσεις μπορούν να είναι στην οθόνη ή κατευθείαν στους υπολογιστές, αν όλοι οι εκπαιδευόμενοι έχουν τον δικό τους υπολογιστή στη συνεδρία, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν κλικ σε διαδικτυακούς συνδέσμους και να λαμβάνουν χρήσιμες πρόσθετες πληροφορίες. Η καλή πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι πολύ σημαντική για τη συνεδρία αυτή.

Αυτή η ενότητα θα παρουσιάσει το γενικό πλαίσιο επικύρωσης και τις διάφορες διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σπουδαιότητα της ενθάρρυνσης των ηλικιωμένων με περιορισμένες γνώσεις σχετικά με τις ΤΠΕ και περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες να επικυρώσουν τις ικανότητές τους ώστε να γίνουν ανεξάρτητοι χρήστες του διαδικτύου.

Οι εκπαιδευτικοί ενηλίκων θα μάθουν για μεθόδους και εργαλεία που θα επηρεάσουν τη συνολική ποιότητα της διαδικασίας επικύρωσης και των αποτελεσμάτων της.

Comments are closed.